Reikalavimai ir taisyklės

Grįžti atgal

Registruodamasis į LKF renginius patvirtinu, kad:

1. Visi paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi;
2. Esu susipažinęs ir įsipareigoju laikytis LR kūno kultūros ir sporto įstatymo reikalavimų, Lietuvos automobilių sporto kodekso, atitinkamų LKF reglamentų, varžybų taisyklių, techninių reikalavimų, varžybų papildomų nuostatų;
3. Nenaudosiu jokių Antidopingo konvencijoje ir jos papildymuose nurodytų draudžiamų preparatų ir metodų;
4. Suvokiu kartingo sporto pavojingumą, galimas pasekmes ir už jas pats prisiimu atsakomybę;
5. Sutinku, kad varžybų metu, įvykus nelaimingam atsitikimui man būtų suteikta medicininė ir kita neatidėliotina pagalba;
6. Pats esu atsakingas už savo sveikatos būklę ir varžybų metu turėsiu galiojantį asmens draudimą;
7. Mano elgesys varžybų metu neprieštaraus sportinei etikai;
8. Pripažįstu LKF kaip vienintelį kartingo sporto valdžios organą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
9. Pripažįstu LKF Arbitražinį teismą kaip galutinę instanciją sprendžiančia ginčus kartingo sporte.

Taip pat sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais. Taip pat sutinku, kad duomenys ir informacija apie mane būtų kaupiama LKF bei perduodama LASF ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas
LIETUVOS KARTINGO TAURĖS rėmėjas