Reikalavimai ir taisyklės

Grįžti atgal

Registruodamasis į LKF renginius patvirtinu, kad:

1. Visi paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi;
2. Esu susipažinęs ir įsipareigoju laikytis LR kūno kultūros ir sporto įstatymo reikalavimų, Lietuvos automobilių sporto kodekso, atitinkamų LKF reglamentų, varžybų taisyklių, techninių reikalavimų, varžybų papildomų nuostatų;
3. Nenaudosiu jokių Antidopingo konvencijoje ir jos papildymuose nurodytų draudžiamų preparatų ir metodų;
4. Suvokiu kartingo sporto pavojingumą, galimas pasekmes ir už jas pats prisiimu atsakomybę;
5. Sutinku, kad varžybų metu, įvykus nelaimingam atsitikimui man būtų suteikta medicininė ir kita neatidėliotina pagalba;
6. Pats esu atsakingas už savo sveikatos būklę ir varžybų metu turėsiu galiojantį asmens draudimą;
7. Mano elgesys varžybų metu neprieštaraus sportinei etikai;
8. Pripažįstu LKF kaip vienintelį kartingo sporto valdžios organą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
9. Pripažįstu LKF Arbitražinį teismą kaip galutinę instanciją sprendžiančia ginčus kartingo sporte.

Taip pat sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais teisės aktais. Taip pat sutinku, kad duomenys ir informacija apie mane būtų kaupiama LKF bei perduodama LASF ar Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas