Pirkimo, grąžinimo sąlygos ir taisyklės

Grįžti atgal

Lietuvos Kartingo Federacijos (toliau – LKF) taisyklės, apibrėžiančios registracijos į LKF organizuojamus renginius tvarką, bei šalių įsipareigojimus:

 1. Pagrindinės nuostatos

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.kartingas.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Lietuvos kartingo federacijos (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.2 LKF išduoda licencijas (pareiškėjų, lenktynininkų, varžybų organizatorių, trasų, teisėjų), taip pat yra Lietuvos Kartingo Čempionato savininkė bei organizuoja kitas varžybas.

1.3  Varžybos vykdomos vadovaujantis šiais normatyviniais dokumentais:

 • Lietuvos automobilių sporto kodeksu;
 • Lietuvos kartingo sporto taisyklėmis;
 • Lietuvos kartingo čempionato ir Lietuvos kartingo federacijos taurės taisyklėmis;
 • Varžybų papildomais nuostatais;
 • Varžybų techniniais reikalavimais;
 • Vadovaujantis Lietuvos Kartingo Čempionato taisyklių 59 punktu Dalyvis moka starto mokestį.

1.4 Starto mokestis grąžinamas tik atšaukus varžybas vadovaujantis aukščiau išvardintų dokumentų tvarka.

 1. Pardavėjo teisės ir pareigos

2.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

2.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

2.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. 

2.6. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 1. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais ir turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 1. Bendra Atsakomybė

4.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

4.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

 1. Informacijos siuntimas

5.1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais, siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

5.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės kontaktų formoje pateiktais duomenimis (el. paštu lkf@kartingas.lt).

 1. Baigiamosios nuostatos

6.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją) laikoma pateikta Pirkėjui raštu.

6.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas