Licencijų išdavimas

Grįžti atgal
Publikuota: 2014.05.08

Visus varžybų organizatorius, pareiškėjus ir vairuotojus
prašome užpildytas paraiškas ir visus kitus dokumentus pateikti LKF
Dokumentus galite siųsti el. paštu:  lkf@kartingas.lt

MOKESČIŲ DYDŽIAI  (*.pdf)

LKF rekvizitai

 


LICENCIJŲ GALIOJIMO LAIKOTARPIS

Visos LKF išduodamos licencijos įsigalioja po 30 dienų nuo paraiškos pateikimo LKF ir galioja iki einamųjų metų gruodžio 31 dienos.


LICENCIJŲ IŠDAVIMO TVARKA

Licencijos išduodama per 10 darbo dienų po visų originalių dokumentų pateikimo ir mokesčių sumokėjimo.

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Išimtiniais atvejais Lietuvos kartingo federacija gali išduoti sutikimą gauti kitos valstybės lenktynininko (vairuotojo) licenciją tam vairuotojui iki 13 metų amžiaus, kuris paskutinio vykusio Lietuvos kartingo čempionato bendroje įskaitoje tapo prizininku.


PAREIŠKĖJO LICENCIJA

Licencija išduodama pateikus:

 1. Paraišką pareiškėjo licencijai gauti ir patvirtintą pareiškėjo vairuotojų sąrašą.
 2. Pareiškėjo įmonės registravimo pažymėjimo kopiją.
 3. Sumokėto LKF patvirtintą pareiškėjo licencijos išdavimo mokesčio kopiją.

  LKF nariams pareiškėjo licencija išduodama nemokamai, tačiau turi būti pratęsta narystės sutartis ir sumokėtas metinis narystės mokestis.

Pastaba.

Pareiškėjo vairuotojas, metų eigoje norintis pereiti pas kitą pareiškėją, LKF privalo pateikti to Pareiškėjo, kurį jis atstovavo, raštišką sutikimą ir pareiškėjo, kurį atstovaus ateityje, prašymą. Vairuotojas, metų bėgyje pereidamas pas kitą pareiškėją, sumoka LKF nustatytą mokestį. Pareiškėjas norėdamas pakeisti komandos pavadinimą turi gražinti senąją ir išsiimti naują pareiškėjo licenciją.


NACIONALINĖ VAIRUOTOJO LICENCIJA

LKF išduoda B, C kategorijų nacionalines vairuotojo licencijas.

Kaina: C kategorijos licencija 25EUR, B kategorijos licencija 60EUR

Dėl užsienio šalies piliečių norinčių gauti LKF vairuotojo licenciją:
Užsienio šalies pilietis norintis gauti vairuotojo nacionalinę licenciją privalo LKF pateikti savo šalies ASN sutikimą.

Vairuotojo licencija išduodama pateikus:

 1. Paraišką vairuotojo licencijai gauti.
 2. Notaro patvirtintą tėvų sutikimą (jei asmuo neturi 18 metų) arba raštišką sutikimą, kuris pasirašomas Pareiškėjo akivaizdoje ir prie kurio pridedama dokumento kopija,  patvirtinanti nepilnamečio ir sutikimą išduodančio asmens ryšį (gimimo liudijimas, jeigu pasirašo tėvai, teismo sprendimas dėl globos ar gyvenamosios vietos nustatymo, jeigu pasirašo vienas iš tėvų ar globėjai, ir pan.).
 3. Asmens sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (068/a forma), išduotą sporto medicinos centre arba šeimos gydytojo ir galiojančią ne ilgiau negu 1 metus. Pažymoje turi būti nurodyta, kad pažyma išduodama kartingo sporto varžyboms bei įrašytos išdavimo ir galiojimo datos.
 4. Vairuotojo asmens sportinį draudimą, galiojantį iki tų metų gruodžio mėn.  31 dienos (minimali draudimo suma 1500,- Eur., turi apimti draudimą mirties, traumų ir invalidumo atveju). Dalyvio Draudimo polise privalo būti įrašas, jog draudimas galioja automobilių sporto treniruočių ir varžybų metu. Dalyvis draudžiasi asmeniškai.
 5. Elektroniniame formate asmens foto nuotrauką.
 6. Sumokėto LKF patvirtintą vairuotojo licencijos išdavimo mokesčio kopiją.

TARPTAUTINĖ VAIRUOTOJO LICENCIJA

Asmenims atitinkantiems CIK-FIA taisyklių priede B išvardintus reikalavimus, gali būti išduota tarptautinė licencija:

Tarptautinės licencijos kaina: 125EUR

 • A kategorijos – CIK-FIA 1 grupės čempionatams, Taurėms ir kitoms varžyboms;
 • B kategorijos – CIK-FIA 2 grupės čempionatams, Taurėms ir kitoms varžyboms;
 • C kategorijos – CIK-FIA 2 grupės čempionatams, Taurėms ir kitoms varžyboms;
 • D kategorijos – licencija išduodama dalyvavimui specialiose varžybose;

kurios, suderinus su CIK-FIA, reikalaujama D kategorijos licencija ir kuri išduodama vairuotojui neturinčiam aukščiau išvardintų kategorijų licencijų bei dalyvauja varžybose su kartingais, kurių galingumas neviršija 15HP.

Tarptautinė vairuotojo licencija išduodama pateikus:

 1. Paraišką vairuotojo licencijai gauti.
 2. Notaro patvirtintą tėvų sutikimą (jei asmuo neturi 18 metų) arba raštišką sutikimą, kuris pasirašomas Pareiškėjo akivaizdoje ir prie kurio pridedama dokumento kopija,  patvirtinanti nepilnamečio ir sutikimą išduodančio asmens ryšį (gimimo liudijimas, jeigu pasirašo tėvai, teismo sprendimas dėl globos ar gyvenamosios vietos nustatymo, jeigu pasirašo vienas iš tėvų ar globėjai, ir pan.).
 3. Asmens sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (068/a forma), išduotą sporto medicinos centre arba šeimos gydytojo ir galiojančią ne ilgiau negu 1 metus. Pažymoje turi būti nurodyta, kad pažyma išduodama kartingo sporto varžyboms bei įrašytos išdavimo ir galiojimo datos.
 4. Vairuotojo asmens sportinį draudimą, galiojantį iki tų metų gruodžio mėn.  31 dienos (minimali draudimo suma 1500,-Eur.,turi apimti draudimą mirties, traumų ir invalidumo atveju). Dalyvio Draudimo polise privalo būti įrašas, jog draudimas galioja automobilių sporto treniruočių ir varžybų metu. Dalyvis draudžiasi asmeniškai.
 5. Elektroniniame formate asmens foto nuotrauką.
 6. Sumokėto LKF patvirtintą vairuotojo tarptautinės licencijos išdavimo mokesčio kopiją.

MECHANIKO LICENCIJA

LKF išduoda kartingo sporto mechaniko licencijas asmenims ne jaunesniems kaip 15 metų.

Mechaniko licencija išduodama pateikus:

 1. Pilnai užpildytą paraišką mechaniko licencijai gauti.
 2. Asmens sportinį draudimą, galiojantį iki tų metų gruodžio 31 dienos (minimali draudimo suma 1500,- Eur., turi apimti draudimą mirties, traumų ir invalidumo atveju). Dalyvio Draudimo polise privalo būti įrašas, jog draudimas galioja automobilių sporto treniruočių ir varžybų metu. Dalyvis draudžiasi asmeniškai.“
 3. Elektroniniame formate asmens foto nuotrauką.
 4. Sumokėto LKF patvirtintą mechaniko licencijos išdavimo mokesčio kopiją.

ORGANIZATORIAUS LICENCIJA

Negalima rengti varžybų, neturint LKF išduoto organizacinio leidimo (organizatoriaus licencijos). Teisė vykdyti varžybas patvirtinama išduodant Organizatoriaus licenciją, kuri galioja konkrečių varžybų organizavimui.

Organizatoriaus licencija išduodama pateikus:

 1. Pilnai užpildytą paraišką organizatoriaus licencijai gauti.

  Pateikdamas paraišką organizatorius patvirtina:
  kad yra susipažinęs su Lietuvos kartingo sportą reglamentuojančiais dokumentais ir kitais LKF dokumentais.

 2. Sumokėtas atitinkamas LKF nustatytas mokestis. Taurių varžybos 30EUR už vieną etapą, LKF čempionato 145EUR už vieną etapą.
 3. Organizatorius pateikia LKF varžybų papildomas taisykles ir varžybų saugos planą likus ne mažiau kaip 14 dienų iki varžybų. Pavėlavus pateikti papildomas taisykles ir varžybų saugos planą organizatoriui skiriama 145,00 Eur. (Vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai 00 ct.) bauda.
 4. Apdrausti sporto renginį civilinės atsakomybės draudimu pagal atitinkamus reikalavimus (minimali suma 30.000 Eurų).

TRASOS LICENCIJA

Visos kartingo sporto trasos privalo turėti LKF išduotą „trasos licenciją”.

Licenciją, saugaus varžybų organizavimo komiteto teikimu, išduoda LKF, kai trasa atitinka keliamus reikalavimus. Licencija galioja iki einamų metų paskutinės dienos arba konkrečių varžybų metu, priklausomai kaip nurodyta licencijoje.

Trasos licencija išduodama pateikus:

 1. Rašytinis prašymas išduoti licenciją bei kiti organizatoriaus pasirašytoje sutartyje su LKF nurodyti dokumentai.
 2. LKF Saugaus varžybų organizavimo komiteto sudarytos komisijos trasos priėmimo aktą.
 3. Sumokėtas trasos licencijos išdavimo mokestis.
 4. Trasos planas su nurodyta starto – finišo zona, dalyvių parku, Parc Ferme, trasos stebėtojų postais, leidžiamomis vietomis žiūrovams, tualetais, viešojo maitinimo vietomis, remonto zona, taip pat su nustatytomis vietomis ir išvažiavimo keliais priešgaisrinei apsaugai, medicinos greitajai pagalbai.

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATO rėmėjas